Iaido Bokuto/Bokken


Japanese Red Oak Bokuto Long

Japanese Red Oak Bokuto Long

List Price: US$59.00Our Price: US$43.00You Save: $16.00
Japanese White Oak Bokuto Long

Japanese White Oak Bokuto Long

List Price: US$64.00Our Price: US$46.00You Save: $18.00

Japanese Sunuke Bokuto Long

Japanese Sunuke Bokuto Long

List Price: US$219.00Our Price: US$179.00You Save: $40.00
Plastic Bokuto Saya

Plastic Bokuto Saya

List Price: US$39.00Our Price: US$25.00You Save: $14.00